Inloggen
GRATIS VERZENDING VANAF € 850,- KOOP RECHTSTREEKS BIJ DE IMPORTEUR DÉ SPECIALIST IN PLASTIC VEILIG ACHTERAF BETALEN MOGELIJK

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGVOORWAARDEN Van vennootschap onder firma NUWO VOF.

Download ze hier als PDF


I TOEPASSELIJKHEID:

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden – verder te noemen ‘algemene voorwaarden’ – zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, overeenkomsten, diensten, leveranties en vervaardiging van zaken door, namens of met NUWO VOF. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van kopers, afnemers, kopers en andere partijen ( verder te noemen ‘de koper’) waarmee NUWO VOF contracteert, worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen voorafgaande aan of ter gelegenheid van het tot stand komen van een overeenkomst. Hetzelfde geldt voor een andere afwijking van deze algemene voorwaarden. De ongeldigheid en/of ontbinding en/of (ver)nietigbaarheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, laat onverlet de rechtsgeldigheid van de overige algemene voorwaarden.

II AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Alle aanbiedingen van NUWO VOF zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. Toezending van prijscouranten, drukwerken en andere uitgave kan niet worden aangemerkt als door NUWO VOF op voorhand aangaan van enige verplichting. Afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede andere specificaties voorkomende in catalogi, prijscouranten of reclamemateriaal houden slechts een aanduiding in, c.q. worden bij wijze van aanduiding verstrekt. NUWO VOF kan niet instaan voor mogelijke verschillen. Door NUWO VOF verstrekte afbeeldingen, tekeningen e.d. blijven eigendom van NUWO VOF en mogen, behoudens schriftelijke toestemming van haar, niet worden gekopieerd of aan derden ter hand gesteld.

III PRIJZEN EN LEVERING.

Bestellingen boven € 1000,= exclusief BTW, betreffende één zelfstandige levering, zullen binnen Nederland en België door NUWO. op het door de koper aangegeven adres worden geleverd, met uitzondering van de Waddeneilanden. Voor bestellingen die hier niet onder vallen, zullen extra kosten in rekening voor vervoer in rekening worden gebracht, een opgave van de kosten zal op aanvraag door NUWO VOF worden verstrekt. De opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Door NUWO VOF zal er wel naar worden gestreefd om deze termijnen zoveel mogelijk na te leven, overschrijding van de termijn geeft de koper echter geen recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of op te schorten en verplicht NUWO VOF niet tot enige schadevergoeding op welke grond dan ook. Het vervoer geschiedt voor risico van de koper vanaf het moment dat het transport de vestiging van NUWO VOF heeft verlaten. De koper dient dienaangaande dan ook voor voldoende verzekering zorg te dragen. Mocht aflevering op de afgesproken plaats en tijdstip niet mogelijk zijn dan zal NUWO VOF de betreffende goederen mee terug nemen, tenzij op dat moment nog alternatieve afspraken worden gemaakt. De extra kosten hiervan, van eventueel verder vervoer en de extra kosten van opslag kunnen door NUWO VOF aan de koper worden doorberekend.

IV ZEKERHEID.

De koper is verplicht op eerste aanschrijven van NUWO VOF zekerheid te verstrekken voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen terzake van een door NUWO VOF. uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomst in door NUWO VOF gewenste vorm.

V EIGENDOMSVOORBEHOUD.

Alle geleverde en in de toekomst te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van NUWO VOF tot alle vorderingen die zij op de koper heeft of zal krijgen, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Na volledige eigendomsverkrijging door de koper wordt met deze overeenkomst een stil pandrecht gevestigd op de door NUWO VOF. geleverde goederen ten behoeve van NUWO VOF. van al hetgeen NUWO VOF op enig moment van de koper te vorderen heeft en/of zal krijgen, uit welke hoofde dan ook. Voor zover NUWO VOF besluit tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, op grond van niet juist nakomen van verplichtingen door de koper, is zij gerechtigd geleverde goederen zonder sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te halen en daartoe zo nodig het perceel van koper te betreden. De waarde van de teruggehaalde goederen worden op grond van de taxatiewaarde die de goederen op dat moment hebben, in mindering gebracht op de vorderingen die NUWO VOF op de koper heeft. De kosten van het terughalen van de goederen zullen voor rekening van de koper zijn.

VI BETALING.

Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De koper zal in verzuim zijn door enkel verstrijken van deze termijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie van enige tegen vorderingen zijnerzijds, uit welke hoofde dan ook. Bij niet tijdige betaling zal NUWO VOF aan de koper een rente in rekening brengen van 13% per jaar over het dan nog verschuldigde bedrag. Alle, als gevolg van het in verzuim zijn van de koper, door NUWO VOF te maken kosten, zowel binnen- als buitengerechtelijk zal de koper volledig aan NUWO VOF dienen te vergoeden. Voor de afdoening buiten de gerechtelijke procedure, nadat de vordering uit handen is gegeven, zullen de incassokosten 15% van de hoofdsom bedragen.

VII RECLAME.

Reclames aangaande geleverde zaken betreffende de hoeveelheid, kwaliteit van deze goederen dan wel eventuele beschadigingen, dienen direct bij aflevering door aantekening op de afleveringsbon door de koper te worden gemeld. NUWO VOF is niet verplicht om reclames welke later bij haar worden gedaan, in behandeling te nemen. Voor zover er op de geleverde goederen nog een nadere garantie wordt verstrekt, geldt deze alleen wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, de voorwaarden van deze garantie zullen bij de levering worden verstrekt. Een eventuele aansprakelijkheid van NUWO VOF in verband met niet juist naleven van de gesloten overeenkomsten ten opzichte van de koper is beperkt tot maximaal de hoogte van de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst. NUWO VOF zal nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgschade, ook niet als deze schade het gevolg is van een door derden toegepaste constructieopbouw. NUWO VOF zal ook nimmer aansprakelijk zijn in geval het niet juist nakomen van de overeenkomst het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen oorlogsgevaar, onlusten, staking, brand, watersnood, ziekte, overheidsmaatregelen van welke aard dan ook (in- en uitvoermaatregelen daaronder begrepen), storing in de aanvoering van grond- en/of hulpstoffen en energie, tekortkoming door een leverancier in de overeenkomst met NUWO VOF, gebreken aan of beschadiging van machines en installaties, transportbelemmeringen (waaronder begrepen verkeersopstoppingen) en alle andere omstandigheden buiten de macht van NUWO VOF. gelegen. Het gebruik van reinigingsproducten, chemische middelen, ziektebestrijders en andere toevoegingen, in combinatie met de geleverde goederen is voor eigen risico. Deze middelen kunnen een negatieve invloed hebben op de producteigenschappen. Beschadigingen ten gevolge van het gebruik hiervan vallen niet onder garantie. Een resistentielijst is op aanvraag beschikbaar. In het geval van instructie/begeleiding door NUWO VOF bij een project over een korte/lange termijn, wijzen wij nadrukkelijk alle aansprakelijkheid/ verantwoording af, betreffende mogelijke schade in welke vorm en welke grootte, die het gevolg kunnen zijn van uitvoering door derden. De opdrachtnemer blijft dus te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. In die gevallen dat NUWO VOF opdrachten uitvoert in onder aanneming, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de hoogte van de op de opdracht betrekking hebbende factuurwaarde. Zij zal nimmer voor gevolgschade aansprakelijk zijn. De opdrachtgever zal NUWO VOF dienen te vrijwaren ten aanzien van alle claims van derden, daaronder begrepen eventuele claims van de belanghebbende bij de opdracht.

VIII FAILLISSEMENT, SURSEANCE VAN BETALING EN BESLAG.

In geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, dan wel in geval van beslaglegging onder of ten laste van de koper, dan wel indien op een andere wijze blijkt dat de koper kennelijk buiten staat is geraakt zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met NUWO VOF na te komen, is NUWO VOF gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijk tussenkomst te ontbinden.

IX GESCHILLEN.

Op alle overeenkomsten met NUWO VOF is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen NUWO VOF. en de koper welke niet in der minne kunnen worden opgelost, daaronder begrepen geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam voorgelegd, tenzij NUWO VOF en de koper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage of aan een andere rechter.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen